Studia dualne II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa

O projekcie

Wydział Inżynierii Materiałowej prowadzi, finansowane ze źródeł Unii Europejskiej studia dualne II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Celem projektu jest podniesie kompetencji studentów poprzez realizację 2 pełnych cykli kształcenia stacjonarnego w ramach studiów dualnych II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W ramach projektu przewidziano realizację dwóch cyklów kształcenia każdy w trzech semestrach w oparciu o program kształcenia dostosowany do potrzeb gospodarki. Przewidziano w programie 3 miesiące praktyk zawodowych oraz trzy miesiące staży przemysłowych.

Studia dualne II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem magisterskim.

Rozpoczęcie studiów: luty 2019 r.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa studiów dualnych II stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i projektowania materiałów inżynierskich do zastosowań w praktyce przemysłowej; technologii ich wytwarzania, przetwórstwa materiałów; metod kształtowania oraz badania własności i struktury materiałów inżynierskich.

Jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie, udoskonalaniu oraz kontroli jakości materiałów jak również do prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle i jednostkach gospodarczych.

Posiada podstawowe umiejętności zarządzania i pracy w zespołach, działania w sytuacjach kryzysowych oraz komunikacji interpersonalnej.

Umiejętnie korzysta z obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.

Nabyta wiedza predysponuje go do pracy w działach produkcyjnych dużych zakładów przemysłowych, w działach zapewnienia jakości, zespołach badawczo – rozwojowych, biurach projektowych. Jest przygotowany do pracy w dużych, średnich i małych firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz firmach doradztwa technicznego zajmujących się transferem materiałów i technologii.

Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa będzie specjalistą w zakresie podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i badawczo-rozwojowej w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, lotniczego, metalurgicznego; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu oraz kontroli jakości głównie materiałów metalicznych, jak również ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

Kryteria przyjęć

Przejście procesu rekrutacyjnego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Politechnice Śląskiej https://rekrutacja.polsl.pl/studia-ii-stopnia/

W przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit 25 miejsc, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów I stopnia pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnik wynosi:

 • 1 – zgodność w zakresie 80% – 100%
 • 0,8 – zgodność w zakresie 40% – 79%
 • 0,6 – zgodność poniżej 40%

Zgodność kompetencji Kandydata weryfikowana będzie na postawie rozmowy Kwalifikacyjnej

Punkty dodatkowe są przyznawane za:

 • orzeczenie o niepełnosprawności – 3 pkt.;
 • udokumentowany dorobek naukowy  – 1 pkt.;
 • opieka nad dzieckiem do lat 5 – 5 pkt.

Dokumenty

 • Dokumenty wydrukować zgodnie ze wzorem (plik „Dokumentacja rekrutacyjna”)
 • Po wydrukowaniu dokumenty należy dostarczyć w białej teczce opisanej wg. Wzoru DRUKOWANYMI LITERAMI do Biura Projektu pok. 060 – parter.

Załącznik nr. 1

Deklaracja Uczestnictwa

Załącznik nr 2

Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3

Formularz zgłoszeniowy

CV

Szablon

Plany studiów

Karty przedmiotów

 • Przedmioty
  wspólne
 • Materiały i technologie
  łączenia w energetyce
 • Materiały i technologie
  w motoryzacji
 • Materiały i technologie
  w lotnictwie
 • Inżynieria jakości
  w przemyśle

Komunikacja
interpersonalna

Prowadząca

dr Wioletta Ocieczek

Informatyka w inżynierii materiałowej

Prowadzący

dr hab. inż. 
Tomasz Rzychoń

Metody badań materiałów
i wyrobów stosowane
w praktyce przemysłowej

Prowadzący

dr hab. inż
Tomasz Rzychoń,
prof PŚ

Zaawansowane obliczenia inżynierskie

Prowadzący

dr inż
Jacek Chrapoński

Projektowanie materiałów
i technologii procesowych do zastosowań przemysłowych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Stanisław Roskosz,
prof. PŚ

Umiejętność pracy
w sytuacjach kryzysowych

Prowadząca

dr Wioletta Ocieczek

Materiały stosowane na instalacje energetyczne

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Trwałość i mechanizmy niszczenienia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Technologie łączenia materiałów dla energetyki

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Badania nieniszczące
i niszczące materiałów dla energetyki

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Zintegrowane i branżowe systemy zarządzania

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Automatyzacja i robotyzacja procesów

Prowadzący

dr inż. Mariusz Wnęk

Materiały i technologie stosowane w budowie pojazdów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Trwałość i niszczenie elementów konstrukcyjnyc

Prowadzący

dr inż. 
Jakub Wieczorek

Projektowanie procesów wytwarzana

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Systemy zarządzania jakością z elementami auditu

Prowadzący

dr hab. inż. 
Magdalena Jabłońska,
prof. PŚ

Planowanie, kontrola
i zapewnienie jakości wyrobu

Prowadzący

dr inż. 
Jacek Chrapoński

Planowanie produkcji
i projektowanie technologii

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Informatyczne systemy wspomagania i sterowania jakością

Prowadząca

dr inż. 
Agnieszka Szczotok

Inżynieria, metody i techniki jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Członkowie Zespołu ds. realizacji projektu

Kierownik projektu

dr hab. inż. 
Magdalena Jabłońska,
prof. PS

Zakres obowiązków

 • podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji projektu;
 • dokonywanie zmian dotyczących realizacji projektu;
 • informowanie władz Uczelni o przebiegu realizacji projektu i ewentualnych nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z realizacją projektu;
 • dbanie o płynność finansową w projekcie;
 • monitoring na poziomie strategicznym realizacji projektu, koordynacja kontroli i audytów;
 • kontaktowanie się z Instytucją Zarządzającą;
 • nadzorowanie prawidłowej i terminowej realizacji projektu, zgodności z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, budżetem oraz wszystkimi zapisami umowy o dofinansowanie, przepisami prawa a także wytycznymi związanymi z realizacją projektu;
 • powoływanie członków Zespołu ds. realizacji projektu, organizowanie i podział zadań oraz ustalanie zakresu współpracy pomiędzy osobami lub jednostkami realizującymi projekt;
 • organizowanie spotkań Członków Zespołu ds. realizacji projektu;
 • kontrolowanie wydatkowania środków związanych z realizacją projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie projektu;
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych, wniosków o płatność, rozliczeń, raportów dotyczących projektu oraz archiwizacją dokumentów;
 • nadzór nad sporządzaniem i gromadzeniem całej dokumentacji projektowej.

Kontakt

KOORDYNATOR
DS. KSZTAŁCENIA

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PS

Zakres obowiązków

 • planowanie i koordynowanie właściwego przygotowania dokumentacji realizowanych zajęć dydaktycznych;
 • merytoryczna weryfikacja i kontrola toku realizacji praktyk i staży;
 • kontakt i współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji praktyk i staży;
 • nadzór merytoryczny nad realizacją projektu.

Kontakt

Z-ca KOORDYNATORA
DS. KSZTAŁCENIA

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PS

Zakres obowiązków

 • planowanie i koordynowanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach projektu;
 • weryfikacja realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z przygotowaną dokumentacją;
 • wykonanie i bieżąca aktualizacja strony www;
 • współpraca z członkami zespołu ds. realizacji projektu w zakresie zagadnień związanych z zakupami niezbędnymi do realizacji projektu;
 • uzgadnianie z Dziekanem zakupów niezbędnych do realizacji projektu;
 • monitoring na poziomie operacyjnym realizacji projektu.

Kontakt

KOORDYNATOR
DS. STUDENCKICH

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PS

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie z właściwymi wytycznymi;
 • organizowanie spotkań ze studentami;
 • bieżący monitoring nad przebiegiem realizacji toku studiów;
 • rozwiązywanie kwestii spornych.

Kontakt

ASYSTENT DS. OGRANIZACYJNYCH

dr inż. 
Iwona Bednarczyk

Zakres obowiązków

 • dokumentowanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 • informowanie nauczycieli akademickich o obciążeniach dydaktycznych;
 • sporządzanie dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne;
 • sporządzanie zestawień i informacji dotyczących Projektu z zakresu zamówień publicznych;
 • przechowywanie dokumentacji postępowań przez okres zgodny z wymogami dotyczącymi archiwizacji wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu;
 • pomaganie i udzielanie wyjaśnień Kierownikowi projektu w zakresie zagadnień związanych ze zrealizowanymi zamówieniami publicznymi w trakcie kontroli Projektu;
 • kontaktowanie się z Kierownikiem projektu oraz Instytucją Zarządzającą w zakresie spraw związanych ze zrealizowanymi zamówieniami publicznymi w ramach realizowanego projektu;
 • udział w pracach dotyczących harmonogramowania projektu;
 • kontakt z koordynatorem ze strony Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz NCBiR.

Kontakt

ASYSTENT DS. STUDENCKICH I OBSŁUGI STAŻY

dr inż. 
Agnieszka Tomaszewska

Zakres obowiązków

 • współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem nadzorującym w zakresie bieżącego monitorowania postępu i jakości wykonywanych prac;
 • pomaganie kierownikowi projektu oraz pozostałym pracownikom projektu w zakresie zagadnień dotyczących planowania, protokołowania, opisu dokumentacji;
 • przygotowywanie zestawień dokumentów i sprawozdań z realizacji przebiegu projektu;
 • organizowanie i prowadzenie dokumentacji staży w ramach projektu.

Kontakt

ASYSTENT DS. MONITOROWANIA PRAKTYK I OBSŁUGI FINANSOWEJ

dr inż. 
Anżelina Marek

Zakres obowiązków

 • zbieranie i przygotowywanie informacji koniecznych do sporządzania raportów i sprawozdań w zakresie postępu rzeczowo-finansowego projektu;
 • organizowanie i prowadzenie dokumentacji praktyk w ramach projektu;
 • monitorowanie realizacji praktyk i staży.

Kontakt

ASYSTENT DS. MONITOROWANIA PROCESU KSZTAŁCENIA I OBSŁUGI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ

mgr 
Magdalena Dudek

Zakres obowiązków

 • opisywanie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej związanych z realizacją projektu;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, wniosków o płatność, rozliczeń oraz raportów dotyczących projektu;
 • przygotowywanie zestawień dokumentów;
 • gromadzenie i archiwizowanie całej posiadanej dokumentacji projektowej – oryginałów i/lub kserokopii (np. umowy o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie, korespondencji, faktur, umów o realizację procesu dydaktycznego w ramach projektu, sprawozdań, zestawień, dokumentacji związanej zakupem sprzętu, wyposażenia itp.);
 • przygotowywanie aneksów do umów o realizację procesu dydaktycznego w ramach projektu.

Kontakt