I STOPIEŃ
WYBRANE PRZEDMIOTY WSPÓLNE

Wprowadzenie do inżynierii materiałowej

Podstawowa wiedza dotycząca materiałów, ich właściwości i metod wytwarzania

Semestr I

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ

sem. I - 15h. wyk, 15h. sem.

Nauka o materiałach

Wiedza na temat zależności występujących pomiędzy składem chemicznym, technologią, strukturą, a właściwościami materiałów

Semestr I - II

Opiekun przedmiotu
I sem. - prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska
II sem. dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ

sem. I - 30h. wyk, 30h. lab
sem. II - 30h. wyk, 30h. lab

Projektowanie CAd/Cam

Wprowadzenie do komputerowego wspomagania procesu projektowania i konstruowania CAD-CAM

Semestr III - VI

Opiekun przedmiotu
dr inż. Grzegorz Junak

sem. III - 30h. lab
sem. IV - 15h. lab, 15h - proj.
sem. V - 30h. lab
sem. VI - 15h. proj.

Procesy i techniki produkcyjne

Wiedza i praktyczne umiejętności posługiwania się procesami wytwarzania wyrobów metalowych

Semestr III - VI

Opiekun przedmiotu
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz

sem. III - 15h. wyk, 30h. lab., 15h. proj.
sem. IV - 15h. wyk, 30h. lab., 15h. proj.
sem. V - 15h. wyk, 30h. lab., 15h. proj.
sem. VI - 30h. wyk, 30h. lab., 30h. sem., 15h. proj.

Materiały metaliczne

Wiedza o strukturze i właściwościach metalowych materiałów inżynierskich

Semestr III

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ

sem. III - 30h. wyk, 30h. lab.

Metody badań materiałów

Podstawowa wiedza z zakresu badań struktury i właściwości materiałów

Semestr III - IV

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Tomasz Rzychoń, prof. PŚ

sem. III - 30h. wyk., 30h. lab
sem. IV - 30h. lab

Polimery

Wprowadzenie w problematykę materiałów polimerowych jako materiałów konstrukcyjnych

Semestr IV

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. PŚ

sem. IV - 15h. wyk, 30h. lab.

Materiały ceramiczne

Właściwości, budowa oraz zastosowanie materiałów ceramicznych

Semestr IV

Opiekun przedmiotu
dr inż. Tomasz Pawlik

sem. IV - 15h. wyk, 30h. lab.

Obróbka cieplna materiałów inżynierskich

Dobór technologii obróbki cieplnej w celu kształtowania struktury i właściwości stopów metali

Semestr V

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ

sem. V - 15h. wyk, 15h. lab

Kompozyty

Wprowadzenie w problematykę zastosowania kompozytów jako materiałów konstrukcyjnych

Semestr V

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ

sem. V - 15h. wyk, 30h. lab.

Inżynieria powierzchni

Kształtowanie właściwości powierzchni poprzez odpowiedni dobór materiałów i technologii

Semestr V

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ

sem. V - 15h. wyk, 30h. lab.

Technologie łączenia
i obróbki ubytkowej

Podstawowe technologie
spajania i obróbki ubytkowej

Semestr V

Opiekun przedmiotu
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec

sem. V - 15h. wyk, 30h. lab.

Dobór materiałów
w projektowaniu inżynierskim

Dobór materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych w zależności od struktury, własności i warunków użytkowania

Semestr VI

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Stanisław Roskosz, prof. PŚ

sem. VI - 15h. wyk, 30h. lab, 15h. proj.

Inżynieria jakości

Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące metod i technik kontroli oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Semestr VII

Opiekun przedmiotu
dr inż. Lesław Gajda

sem. VII - 30h. wyk, 30h. lab

Kierunki rozwoju
inżynierii materiałowej

Rozwój różnych grup materiałów w aspekcie wiedzy materiałowej oraz potrzeb i perspektyw ich aplikacji

Semestr VII

Opiekun przedmiotu
prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska

sem. VII - 15h. wyk.
SPECJALNOŚCI
Obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

Obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

 • Absolwent specjalności

 • posiada wiedzę o przemysłowych procesach obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej stosowanych do poprawy właściwości mechanicznych stali i stopów metali nieżelaznych,

 • zna technologie uszlachetniania ich powierzchni na drodze obróbek cieplno-chemicznych, takich jak nawęglanie, azotowanie, cynkowanie i aluminiowanie,

 • potrafi wykorzystać najważniejsze nowoczesne technologie inżynierii powierzchni,

 • zna podstawowe technologie łączenia materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle oraz nowoczesne procesy takie jak spawanie laserowe,

 • potrafi ocenić podatność materiałów inżynierskich do procesu obróbki cieplnej i łączenia,

 • posiada wiedzę o procesach korozji materiałów inżynierskich, zna i potrafi dobierać materiały odporne na korozję,

 • potrafi określić przyczyny niszczenia materiałów i konstrukcji eksploatowanych w zróżnicowanych środowiskach, potrafi je klasyfikować.

 • potrafi prognozować oraz zwiększać trwałość wyrobów,

 • rozumie potrzebę wykorzystywania nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni w celu zwiększenia właściwości użytkowych wyrobów,

 • zna metody oceny jakości prowadzonego procesu i otrzymanego wyrobu.

Materiały dla motoryzacji i lotnictwa

Materiały dla motoryzacji i lotnictwa

 • Absolwent specjalności

 • posiada wiedzę z zakresu nauki o nowoczesnych materiałach inżynierskich, technologiach materiałów metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych,

 • zna metody przetwórstwa metali i stopów oraz technologie uszlachetniania ich powierzchni na drodze obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej,

 • potrafi wykorzystać najważniejsze technologie inżynierii powierzchni,

 • posiada umiejętność doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii ich wytwarzania, łączenia i przetwórstwa oraz recyklingu,

 • zna podstawowe metody i nowoczesne techniki pomiarów laboratoryjnych, potrafi planować eksperyment z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych,

 • zna mechanizmy zużycia materiałów, potrafi je klasyfikować, umie badać, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii,

 • jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia lub do współpracy z konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,

 • posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej oraz zna podstawowe zasady finansowania działalności badawczej.

Technologie materiałowe

Technologie materiałowe

 • Absolwent specjalności

 • posiada wiedzę o przemysłowych procesach obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej stosowanych do poprawy właściwości mechanicznych stali i stopów metali nieżelaznych,

 • zna technologie uszlachetniania ich powierzchni na drodze obróbek cieplno-chemicznych, takich jak nawęglanie, azotowanie, cynkowanie i aluminiowanie,

 • potrafi wykorzystać najważniejsze nowoczesne technologie inżynierii powierzchni,

 • zna podstawowe technologie łączenia materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle oraz nowoczesne procesy takie jak spawanie laserowe,

 • potrafi ocenić podatność materiałów inżynierskich do procesu obróbki cieplnej i łączenia,

 • posiada wiedzę o procesach korozji materiałów inżynierskich, zna i potrafi dobierać materiały odporne na korozję,

 • potrafi określić przyczyny niszczenia materiałów i konstrukcji eksploatowanych w zróżnicowanych środowiskach, potrafi je klasyfikować.

 • potrafi prognozować oraz zwiększać trwałość wyrobów,

 • rozumie potrzebę wykorzystywania nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni w celu zwiększenia właściwości użytkowych wyrobów,

 • zna metody oceny jakości prowadzonego procesu i otrzymanego wyrobu.

KARTY PRZEDMIOTÓW
Stacjonarne
Niestacjonarne

 • rok
 • II
  rok
 • III i IV
  rok
 • Obróbka cieplna i łączenia trwałe
  z elementami ochrony antykorozyjnej
 • Materiały dla
  motoryzacji i lotnictwa
 • Technologie
  materiałowe

WF - I semestr

Prowadzący

Różni

Humanistyczny I - socjologia

Prowadząca

dr
Wioletta Ocieczek

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Prowadzący

dr inż. 
Aleksander Iwaniak

WF - II semestr

Prowadzący

Różni

Wprowadzenie do Inżynierii Materiałowej

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Matematyka - I semestr

Prowadzący

dr inż.
Jan Pochciał

Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej

Prowadząca

dr inż.
Iwona Bednarczyk

Projektowanie CAD/CAM

Prowadzący

dr inż. Tomasz Maciąg

Metrologia

Prowadzący

dr inż.
Wojciech Bialik

Humanistyczny IV - podstawy przedsiębiorczości

Prowadząca

Fizyka współczesna

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Marian Nowak

Podstawy wytrzymałości części maszyn

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Jerzy Okrajni

Materiały dla elektroniki

Prowadząca

dr hab. inż.
Agnieszka Szkliniarz,
prof. PŚ

Termodynamika techniczna

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Gil,
prof. PŚ

Materiały metaliczne

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Polimery

Prowadzący

dr hab. inż.
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Praktyka zawodowa

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Procesy i techniki produkcyjne

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Wojciech Szkliniarz

Metody badań materiałów

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż.
Tomasz Pawlik

Humanistyczny III - komunikacja społeczna

Prowadząca

Obliczenia inżynierskie

Prowadzący

dr inż.
Jacek Chrapoński

Inżynieria produkcji

Prowadzący

dr hab. inż.
Krzysztof Nowacki,
prof. PŚ

Kompozyty

Prowadząca

dr hab. inż.
Anna Dolata,
prof. PŚ

Inżynieria jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Inżynieria powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż.
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Engineering materials

Prowadzący

dr hab. inż.
Grzegorz Moskal,
prof. PŚ

Technologie łączenia
i obróbki ubytkowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Janusz Adamiec

Kierunki rozwoju
inżynierii materiałowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Anita Olszówka-Myalska

Dobór materiałów
w projektowaniu inżynierskim

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Roskosz,
prof. PŚ

Projekt inżynierski

Prowadzący

dr hab. inż.
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Materials characterization

Prowadzący

dr hab. inż.
Janusz Richter,
prof. PŚ

Obróbka cieplna
tworzyw metalicznych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Kontrola jakości
procesu i wyrobu

Prowadzący

dr inż.Lesław Gajda

Ochrona
przed korozją

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Obróbka cieplno-chemiczna
materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Zaawansowane technologie
w spawalnictwie

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Powłoki
ochronne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Spawalność materiałów konstrukcyjnych

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Niszczenie
materiałów i konstrukcji

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Materiały odporne
na korozję

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Konstrukcyjne
materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż. Tomasz Pawlik

Inżynieria powierzchni
elementów konstrukcyjnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. Marek Tkocz

Kompozyty
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Obróbka
cieplna i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Polimerowe
materiały konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Technologie
materiałów ceramicznych

Prowadzący

dr inż. 
Tomasz Pawlik

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Technologie
kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Henryk Kania

Obróbka cieplna
i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
materiałów polimerowych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Technologie
inżynierii powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

 • rok
 • II
  rok
 • III i IV
  rok
 • Obróbka cieplna i łączenia trwałe
  z elementami ochrony antykorozyjnej
 • Materiały dla
  motoryzacji i lotnictwa
 • Technologie
  materiałowe

Wprowadzenie do Inżynierii Materiałowej

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Matematyka - I semestr

Prowadzący

dr inż.
Jan Pochciał

Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej

Prowadząca

dr inż.
Iwona Bednarczyk

Humanistyczny I - socjologia

Prowadząca

dr
Wioletta Ocieczek

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Prowadzący

dr inż. 
Aleksander Iwaniak

Projektowanie CAD/CAM

Prowadzący

dr inż. Tomasz Maciąg

Metrologia

Prowadzący

dr inż.
Wojciech Bialik

Humanistyczny IV - podstawy przedsiębiorczości

Prowadząca

Fizyka współczesna

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Marian Nowak

Podstawy wytrzymałości części maszyn

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Jerzy Okrajni

Materiały dla elektroniki

Prowadząca

dr hab. inż.
Agnieszka Szkliniarz,
prof. PŚ

Termodynamika techniczna

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Gil,
prof. PŚ

Materiały metaliczne

Prowadzący

dr hab. inż.
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Polimery

Prowadzący

dr hab. inż.
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Praktyka zawodowa

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Procesy i techniki produkcyjne

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Wojciech Szkliniarz

Metody badań materiałów

Prowadzący

dr hab. inż.
Tomasz Rzychoń,
prof. PŚ

Materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż.
Tomasz Pawlik

Humanistyczny III - komunikacja społeczna

Prowadząca

Obliczenia inżynierskie

Prowadzący

dr inż.
Jacek Chrapoński

Inżynieria produkcji

Prowadzący

dr hab. inż.
Krzysztof Nowacki,
prof. PŚ

Kompozyty

Prowadząca

dr hab. inż.
Anna Dolata,
prof. PŚ

Inżynieria jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Inżynieria powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż.
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Engineering materials

Prowadzący

dr hab. inż.
Grzegorz Moskal,
prof. PŚ

Technologie łączenia
i obróbki ubytkowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Janusz Adamiec

Kierunki rozwoju
inżynierii materiałowej

Prowadzący

prof. dr hab. inż.
Anita Olszówka-Myalska

Dobór materiałów
w projektowaniu inżynierskim

Prowadzący

dr hab. inż.
Stanisław Roskosz,
prof. PŚ

Projekt inżynierski

Prowadzący

dr hab. inż.
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Materials characterization

Prowadzący

dr hab. inż.
Janusz Richter,
prof. PŚ

Obróbka cieplna
tworzyw metalicznych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Kontrola jakości
procesu i wyrobu

Prowadzący

dr inż.Lesław Gajda

Ochrona
przed korozją

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Obróbka cieplno-chemiczna
materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Zaawansowane technologie
w spawalnictwie

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Powłoki
ochronne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Spawalność materiałów konstrukcyjnych

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Niszczenie
materiałów i konstrukcji

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Materiały odporne
na korozję

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Maria Sozańska

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Konstrukcyjne
materiały ceramiczne

Prowadzący

dr inż. Tomasz Pawlik

Inżynieria powierzchni
elementów konstrukcyjnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. Marek Tkocz

Kompozyty
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Obróbka
cieplna i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Przetwórstwo tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Polimerowe
materiały konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Metalowe materiały
konstrukcyjne

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Technologie
materiałów ceramicznych

Prowadzący

dr inż. 
Tomasz Pawlik

Technologie
łączenia materiałów

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Przetwórstwo
metali i stopów

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Technologie
kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Anna Dolata,
prof. PŚ

Mechanizmy
niszczenia materiałów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Henryk Kania

Obróbka cieplna
i cieplno-chemiczna

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Recycling tworzyw
sztucznych i kompozytów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Maciej Dyzia

Seminarium
problemowe

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie
materiałów polimerowych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Mateusz Kozioł,
prof. PŚ

Technologie
inżynierii powierzchni

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ