II STOPIEŃ
WYBRANE PRZEDMIOTY WSPÓLNE

Zaawansowane obliczenia inżynierskie

Dobór metod praktycznego rozwiązywania problemów z zakresu planowania eksperymentu, analizy wyników badań i optymalizacji

Semestr I

Opiekun przedmiotu
dr inż. Jacek Chrapoński

sem. I - 30h. lab.

Fizyko-chemia ciała stałego

Problematyka zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w fazie skondensowanej

Semestr I 

Opiekun przedmiotu
prof. dr hab. inż. Maria Sozańska

sem. I - 15h. wyk., 15h. lab.

Zaawansowane materiały inżynierskie

Rozszerzenie wiedzy o aktualne tendencje rozwoju materiałów inżynierskich z uwzględnieniem wybranych aspektów technologicznych i aplikacyjnych

Semestr I

Opiekun przedmiotu
prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska

sem. I - 30h. wyk., 30h. lab.

Zaawansowane metody badań

Zaawansowane metody badań struktury oraz specjalistyczne metody badań nieniszczących

Semestr I

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Tomasz Rzychoń, prof. PŚ

sem. I - 15h. wyk., 15h. lab.

Metody doboru materiałów

Kryteria doboru materiałów na podstawie analizy pola naprężeń, temperatury i środowiska pracy projektowanego elementu

Semestr I

Opiekun przedmiotu
dr hab. inż. Stanisław Roskosz, prof. PŚ

sem. I - 15h. wyk, 15h. lab.

Zaawansowane projektowanie i CNC

Kształcenie umiejętności konstruowania i analizy numerycznej złożonych układów mechanicznych obciążanych siłami zewnętrznym

Semestr I

Opiekun przedmiotu
dr inż. Grzegorz Junak

sem. I - 30h. proj.
SPECJALNOŚCI
Nowoczesne materiały i technologie
 • Absolwent specjalności

 • zdobywa poszerzoną wiedzę inżynierską, w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym w obszarze zaawansowanych materiałów inżynierskich i metod ich oceny,

 • posiada w stopniu poszerzonym umiejętność doboru materiałów inżynierskich,azotowanie, cynkowanie i aluminiowanie,

 • umie zastosować specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w inżynierii materiałowej,

 • potrafi planować eksperyment badawczy z zastosowaniem specjalistycznych metod i technik.

Nowoczesne materiały i technologie
 • W zależności od wyboru grupy przedmiotów absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu nauki o nowoczesnych materiałach konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym i motoryzacji,

 • potrafi klasyfikować mechanizmy zużycia i niszczenia materiałów i komponentów podczas eksploatacji,

 • zna zaawansowane technologie wytwarzania i projektowania różnego typu materiałów kompozytowych oraz konstrukcji kompozytowych,

 • posiada wiedzę w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych,

 • posiada wiedzę z zakresu inżynierii jakości, statystycznej kontrolą procesów oraz rozwoju i działalnością innowacyjnej w przedsiębiorstwie,

 • zdobywa wiedzę z zakresu polimerów i kompozytów funkcjonalnych, a także metalurgii proszków i technologii przyrostowych 3D,

 • jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, badawczej i naukowej związanej z produkcją, przetwórstwem oraz doskonaleniem jakości materiałów inżynierskich,

 • jest przygotowany do pracy przede wszystkim w działach jakości, kontroli jakości, doskonalenia jakości oraz laboratoriach badawczych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, może pracować w instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych zajmujących się problematyką projektowania, doboru materiałów i technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych,

 • posiada umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania jednostkami gospodarczymi, projektowymi i badawczymi oraz zarządzania personelem tych instytucji.

Kompozyty i tworzywa sztuczne
Kompozyty i tworzywa sztuczne
 • Absolwent specjalności

 • zdobywa poszerzoną wiedzę inżynierską, w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym w obszarze nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych obejmujących zagadnienia związane z mechaniką, zaawansowanymi technologiami wytwarzania i projektowania różnego typu materiałów kompozytowych oraz konstrukcji kompozytowych, a także przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz mechanizmami degradacji i niszczenia zarówno kompozytów, jak i tworzyw sztucznych w połączeniu z aspektami związanymi z inżynierią jakości, statystyczną kontrolą procesów oraz rozwojem i działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie,

 • zdobywa również wiedzę z zakresu polimerów i kompozytów funkcjonalnych, a także metalurgii proszków i technologii przyrostowych 3D,

 • umie znaleźć informacje związane z profilem specjalności oraz potrafi ocenić ich przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie doboru materiałów i technologii wytwarzania celem kształtowania struktury i właściwości nowoczesnych kompozytów i tworzyw sztucznych z punktu widzenia ich potencjalnych zastosowań użytkowych,

 • zna podstawowe metody badań i nowoczesne techniki pomiarów laboratoryjnych związane z oceną właściwości kompozytów i tworzyw sztucznych,

 • potrafi planować eksperyment, jak również rozwiązywać podstawowe problemy inżynierskie,

 • posiada wiedzę w zakresie najnowszych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych i wytwarzania materiałów kompozytowych,

 • przygotowany jest do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem, przetwórstwem, a także recyklingiem oraz sprzedażą materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych.

Inżynieria jakości
Inżynieria jakości
 • Absolwent specjalności

 • jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, badawczej i badawczo – naukowej związanej z produkcją, przetwórstwem oraz doskonaleniem jakości materiałów inżynierskich,

 • jest przygotowany do pracy przede wszystkim w działach jakości, kontroli jakości, doskonalenia jakości oraz laboratoriach badawczych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw przemysłowych i badawczo – rozwojowych,

 • może podejmować pracę w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz firmach doradczych zajmujących się transferem materiałów, technologii oraz certyfikacją wyrobów i systemów jakości,

 • jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacja, energetyka, lotnictwo, p. maszynowy, obróbczy, metalurgiczny; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu oraz szczególnie do zarządzania systemami jakości, a także kontroli jakości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

Materiały i technologie w motoryzacji
Materiały i technologie w motoryzacji
 • Absolwent specjalności

 • zna podstawy konstrukcji i eksploatacji pojazdów,

 • ma rozszerzoną wiedzę o materiałach stosowanych na elementy konstrukcyjne w motoryzacji i nowoczesnych technologiach ich wytwarzania z uwzględnieniem podstaw sterowania i modelowania tych procesów,

 • zna mechanizmy zużycia materiałów stosowanych w pojazdach,

 • potrafi dobrać metody badawcze do oceny właściwości elementów konstrukcyjnych pojazdów,

 • zna metody recyklingu zużytych pojazdów,

 • posiada podstawową wiedzę o automatyce i robotyce stosowanej w przemyśle,

 • potrafi zaprezentować wyniki rozwiązań projektowych,

 • dysponuje wiedzą o systemach zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym,

 • jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych z branży "Automotive" - wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie wykorzystywane w motoryzacji,

 • może pracować w przedsiębiorstwach obrotu tymi materiałami oraz instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych zajmujących się problematyką projektowania, doboru materiałów i technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych pojazdów,

 • posiada umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania jednostkami gospodarczymi, projektowymi i badawczymi oraz zarządzania personelem tych instytucji.

Materiały i technologie w lotnictwie
Materiały i technologie w lotnictwie
 • Absolwent specjalności

 • posiada wiedzę z zakresu nauki o nowoczesnych materiałach konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym,

 • zna i potrafi dobierać materiały żarowytrzymałe oraz technologie w celu kształtowania właściwości elementów napędów lotniczych,

 • potrafi dobierać metody uszlachetniania powierzchni na drodze obróbek cieplno-chemicznych i technologie wytwarzania powłok ochronnych stosowanych w lotnictwie,

 • ma wiedzę o nowoczesnych materiałach kompozytowych,

 • zna nowoczesne technologie i procesy specjalne, potrafi je zastosować do ochrony elementów silników lotniczych przed zużyciem i korozją,

 • potrafi klasyfikować mechanizmy zużycia i niszczenia materiałów i komponentów podczas eksploatacji napędów pojazdów powietrznych, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać ich powierzchnię,

 • zna nowoczesne metody pomiarowe i badawcze stosowane w przemyśle lotniczym,

 • potrafi planować eksperyment badawczy z zastosowaniem specjalistycznych metod i technik zgodnych z wymogami i normami lotniczymi,

 • ma wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów powietrznych,

 • jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku technologa procesów specjalnych, inżyniera kontroli jakości itp., w zakładach prowadzących produkcję lotniczą,

 • potrafi współpracować z konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania i wytwarzania komponentów lotniczych od których wymaga się szczególnej odporności na korozję i erozję, oddziaływanie wysokiej temperatury i przenoszących znaczne obciążenia mechaniczne,

 • posiada umiejętność komunikowania się, korzystania z nowoczesnej informacji technicznej oraz zna podstawowe zasady finansowania działalności badawczej w przedsiębiorstwie.

PLANY STUDIÓW
KARTY PRZEDMIOTÓW
Specjalność - Nowoczesne materiały i technologie
 • Przedmioty
  wspólne
 • Materiały i technologie
  w motoryzacji
 • Materiały i technologie
  w lotnictwie
 • Materiały i technologie
  łączenia w energetyce
 • Inżynieria
  jakości

Budowa i utrzymanie
pojazdów

Prowadzący

dr inż. Janusz Cebulski

Materiały i technologie
w budowie pojazdów

Prowadzący

dr hab. inż. 
Dariusz Kuc,
prof. PŚ

Zarządzanie jakością
w przemyśle motoryzacyjnym

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Trwałość elementów konstrukcyjnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Andrzej Kiełbus,
prof. PŚ

Przemysł 4.0
w branży "automotive"

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Projektowanie
procesów wytwarzana

Prowadzący

dr inż. 
Marek Tkocz

Mechanizmy zużycia
i niszczenia w lotnictwie

Prowadzący

dr hab. inż. 
Henryk Kania

Metody badań
materiałów w lotnictwie

Prowadzący

dr inż. Bartosz Witala

Technologie lotniczych powłok ochronnych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Bogusław Mendala,
prof. PŚ

Technologie łączenia materiałów
dla energetyki

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Zintegrowane systemy
zarządzania w energetyce

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Kontrola i kwalifikowanie
technologii spawania

Prowadzący

prof. dr hab. inż. 
Janusz Adamiec

Sektorowe systemy zarządzania jakością

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Zapewnienie jakości
wyrobu

Prowadzący

dr inż. 
Jacek Chrapoński

Inżynieria, metody
i techniki jakości

Prowadzący

dr inż. Lesław Gajda

Statystyczne
sterowanie procesami

Prowadzący

dr inż. 
Jacek Chrapoński

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów technicznych

Prowadzący

dr hab. inż. 
Grzegorz Moskal,
prof. PŚ