Zasady realizacji wykładów i innych zajęć na Politechnice Śląskiej w sytuacjach kryzysowych, związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zasady realizacji zajec

1. Wykłady:

 1. wykłady mogą być prowadzone z wykorzystaniem dopuszczonej w Uczelni platformy zdalnej edukacji, jeżeli prowadzący zajęcia zapewnił materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej oraz udostępnił je studentom w sposób zabezpieczony obowiązkiem podania nazwy użytkownika i hasła, zgodnie z § 5,
 2. weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych w ramach zajęć następują w sposób określony w karcie przedmiotu,
 3. dopuszcza się możliwość zmiany formy zaliczenia na zdalną za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji, w uzgodnieniu ze starostą grupy studenckiej oraz po zawiadomieniu dyrektora Kolegium Studiów drogą elektroniczną.

2. Ćwiczenia, zajęcia projektowe i lektoraty języków obcych:

 1. prowadzący zajęcia jest zobowiązany zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej oraz udostępnić je studentom na dopuszczonej w Uczelni platformie do zdalnej edukacji, w sposób zabezpieczony obowiązkiem podania nazwy użytkownika i hasła, zgodnie z § 5,
 2. prowadzący zajęcia ustala sposób komunikowania się ze studentami, a także szczególne sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiąganych w ramach zajęć (efektów cząstkowych),
 3. prowadzący zajęcia jest zobowiązany archiwizować dokumentację potwierdzającą osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się określonych w karcie przedmiotu dla tych zajęć, w tym w szczególności prace zaliczeniowe. Zasady prowadzenia dokumentacji określają odrębne przepisy.

3. Zajęcia laboratoryjne:

 1. w okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia laboratoryjne, które nie mogą być realizowane na odległość, zostają zawieszone,
 2. niezrealizowany wymiar zajęć laboratoryjnych podlega obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu, nie później jednak niż do dnia zakończenia semestru.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego:

 1. w okresie obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego zostają zawieszone,
 2. po zakończeniu okresu obowiązywania zarządzenia rektora zajęcia z wychowania fizycznego podlegają obligatoryjnej realizacji w celu uzyskania wymaganych efektów uczenia się określonych dla tych zajęć w planie studiów i karcie przedmiotu.

5. Seminarium:
Prowadzący zajęcia, w uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot, podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiedniej formy prowadzenia i dokumentowania osiąganych efektów uczenia się, opierając się na zasadach realizacji zajęć określonych w karcie przedmiotu.

6. Praktyki zawodowe:

 1. studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z zasadami i w formie ustalonej w programie studiów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na brak możliwości lub ograniczenia w odbywaniu praktyk zawodowych w zakładzie pracy z powodu wystąpienia sytuacji kryzysowej, pełnomocnik rektora ds. studenckich może, w uzgodnieniu z kierunkowym opiekunem praktyk, wyznaczyć inny termin odbycia praktyk zawodowych,
 2. w przypadku praktyki zawodowej realizowanej na ostatnim semestrze studiów (tzw. praktyka dyplomowa) przepisu pkt 1 nie stosuje się. W tym przypadku dopuszcza się możliwość zaliczenia przez kierunkowego opiekuna praktyki zawodowej w inny sposób, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu zaliczenia z pełnomocnikiem rektora ds. studenckich.

7. Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów:

 1. zaliczenia i egzaminy odbywają się w dowolnym terminie w trakcie trwania semestru po zakończeniu bloku przedmiotu. Prowadzący przedmiot każdorazowo uzgadnia ze starostą grupy termin przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów,
 2. zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.

8. Przeprowadzanie egzaminów dyplomowych:
Egzaminy dyplomowe do odwołania są przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację oraz identyfikację tożsamości studenta – z użyciem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających synchroniczną interakcję między studentem a komisją przeprowadzającą egzamin dyplomowy.